На уебсайта и онлайн магазин Forteshop.net се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на продажбата и доставката на продуктите, предлагани от Forteshop.net, за спомагателните дейности, свързани с тях, както и за целите на онлайн реклама, свързана с предлаганите продукти.

Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Администратора и правата, които имате във връзка с тази обработка.

I. Информация относно Администратора на лични данни

Дружеството, което обработва вашите данни – изключителен собственик на уебсайта и платформа за онлайн търговия Forteshop.net, наричано за краткост по-долу “Администратор” има следните данни:

 1. Наименование: “Суиткост” ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: Република България, област София (Столица), община Столична, гр. София 1700, район Студентски жк. Студентски град бл.68-А
 3. Адрес за кореспонденция: Република България, област София (Столица), община Столична, гр. София 1700, район Студентски жк. Студентски град бл.68-А
 4. Електронен адрес за кореспонденция: sales@forteshop.net
 5. Телефон за връзка: 0897827123
 6. Вписване в публични регистри: ЕИК 205549179
 7. Уебсайт: Forteshop.net
 8. ИН по ЗДДС: BG205549179

II. Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
 2. Седалище и адрес на управление: Република България, Област София (Столица), община Столична, гр. София 1592, район Искър, ж.к. Дружба 1, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 2.
 3. Адрес за кореспонденция: Република България, Област София (Столица), община Столична, гр. София 1592, район Искър, ж.к. Дружба 1, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 2.
 4. Електронен адрес за кореспонденция: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg.
 5. Телефон за връзка: 02 915 3 518.
 6. Уебсайт: www.cpdp.bg.

III. Видове лични данни, които обработваме и основания за обработката им

1. Обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни за профила Ви в онлайн магазин Forteshop.net, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и онлайн магазин Forteshop.net:

2. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина Forteshop.net, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

2. Обработваме на основание вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции, следните данни:

1. Данни за профила Ви в онлайн магазин Forteshop.net:

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или коментар, предоставени при попълване на контактна форма на онлайн магазина Forteshop.net, при изпращане на имейл до нас, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар в сайта, използване на онлайн чат, както и други форми на комуникация и/или изразяване:

Различните форми за контакт изискват различни от гореизброените данни.

3. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазин Forteshop.net:

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

3. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзното законодателство, следните данни:

1. Данни за профила Ви в Forteshop.net:

2. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина Forteshop.net:

4. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

1. Данни за профила Ви в Forteshop.net:

2. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина Forteshop.net:

IV. Цели на обработката на личните данни

1. Данните за профила Ви в онлайн магазина Forteshop.net се обработват за целите на:

2. Данните за онлайн поръчка през онлайн магазина Forteshop.net се обработват за целите на:

3. Данните за контакт и изпратено запитване, съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

V. Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Forteshop.net:

1. Използваме следните доставчици на хостинг, облачни услуги и сървъри:

2. Използваме услугите на следните Доставчици и Куриерски фирми:

3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения.

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

VI. Срокове за съхранение на данните

Продължителността на съхраняването на лични данни се определя от съответния период на задържане (например търговски и данъчни периоди). След изтичането на този срок съответните данни ще бъдат заличени, при условие че вече не са необходими за изпълнението или откриването на договора и / или вече няма законни интереси от наша страна за по-нататъшното съхранение.

1. Данни, предоставени на договорно основание:

2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на онлайн магазина или чрез изтриване, а по отношение на онлайн магазина – и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане или последна поръчка, което от двете е по-скоро.

Относно Вашите данни, свързани с публикувани от Вас коментари в сайта (изразени мнения или коментари върху статии или продукти) поради което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора или трети лица твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

VII. Вашите права във връзка с личните ви данни

1. Право на достъп:

2. Право на коригиране на неточни лични данни

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

3.1. Вие имате правото да поискате изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

3.2. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

3.3. В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

3.4. За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:

3.5. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

3.6. С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

3.7. Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:

Ограничаване на обработването на Вашите данни можете да изискате чрез писмено искане по електронна или конвенционална поща, след Вашето легитимиране като притежател на съответния акаунт.

В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката на вашите данни, но няма да премахне публикациите или отзивите, които сте направили в сайта.

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, чрез писмено искане, изпратено по електронна или конвенционална поща до Администратора.

6. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

7. Право на възражение:

8. Право на жалба до надзорен орган

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
 2. Седалище и адрес на управление: Република България, Област София (Столица), община Столична, гр. София 1592, район Искър, ж.к. Дружба 1, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 2.
 3. Адрес за кореспонденция: Република България, Област София (Столица), община Столична, гр. София 1592, район Искър, ж.к. Дружба 1, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 2.
 4. Електронен адрес за кореспонденция: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg.
 5. Телефон за връзка: 02 915 3 518.
 6. Уебсайт: www.cpdp.bg.

9. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез запитване чрез чат на живо, писмени запитвания и искания по електронна или конвенционална поща, телефон. Задължително е да бъдете идентифицирани като притежател на данните.

VIII. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

IX. Използване на “бисквитки”

Уебсайтът и онлайн магазин Forteshop.net използва т.нар. “бисквитки” (cookies) за предоставяне на най-подходящата за вас информация и осигуряване на най-доброто Ви преживяване. Те помагат да получите персонализирано преживяване докато сте на нашия сайт и използвате нашите услуги. В същото време ни помагат да Ви предоставим релевантно за вас съдържание.

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на онлайн магазин Forteshop.net и трети страни, можете да се информирате от нашата Политика за “бисквитки.

X. Мерки за сигурност, предприети от Администратора и онлайн магазин Forteshop.net по отношение сигурността на личните данни

1. Мерки, предприети от Администратора

С цел защита на личните данни на потребителите и клиентите на уебсайт и онлайн магазин Forteshop.net, ние използваме криптиращ протокол – Secure Sockets Layer (SSL сертификат за сигурност). Когато вие достъпвате Интернет страницата Forteshop.net чрез приложението му в уеб браузъра HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), се осигурява криптирана връзка между уеб сървъра (сайта) и браузъра, който ползвате.
Повече за същността и ролята на SSL сертификатите можете да прочетете тук: https://www.ns1.bg/en/ssl-certificate/

2. Мерки, предприети от хостинг компанията ns1.bg за сигурността на личните данни

Администраторът може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.